กติกาการแข่งขัน (Update 28/04/2022)

วัตถุประสงค์และรูปแบบของการแข่งขัน

ภารกิจการส่งของจากศูนย์กระจายสินค้าไปยังปลายทางได้อย่างถูกต้องด้วยหุ่นยนต์ที่สามารถขับเคลื่อนไปตามเส้นทางที่มีลักษณะเป็นถนนภายในเมืองจำลองได้ด้วยตัวเองโดยไม่จำกัดเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการสร้างและควบคุมหุ่นยนต์ ทีมผู้เข้าแข่งขันสามารถสร้างและโปรแกรมหุ่นยนต์มาได้ล่วงหน้า

กติกาและข้อกำหนดการแข่งขัน

1.รุ่น/ผู้เข้าแข่งขัน
1.1 ทีมผู้เข้าแข่งขันหุ่นยนต์ประกอบด้วยสมาชิกในทีมไม่เกิน 4 คน (รวมอาจาร์ยที่ปรึกษา หากมี)

1.2 การแบ่งรุ่นผู้เข้าแข่งขันมี 1 รุ่น คือรุ่น Adult โดยกำหนดให้ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

1.3 ผู้เข้าแข่งขัน 1 คนสามารถมีรายชื่อเป็นผู้เข้าแข่งขันได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น ตลอดการแข่งขันทุกภาค 

1.4 หากมีการเปลี่ยนแปลงสมาชิกในทีมสำหรับทีมที่ได้สิทธิ์เข้ารอบ Semi Final แล้ว สิทธิ์ยังคงเป็นของทีมเดิมโดยสามารถเปลี่ยนผู้เข้าแข่งขันได้ ไม่เกิน 2 คน ตลอดการแข่งขันทุกภาค

1.5 สมาชิกที่ออกจากทีมที่ได้สิทธิ์เข้ารอบ Semi Final จะถือว่าบุคคลนั้นไม่มีสิทธิ์ในการเข้ารอบอีกต่อไป

2.รูปแบบสนามแข่งขัน
พื้นสนามเป็นพื้นเรียบทำจากไม้หรือวัสดุอื่นๆ อาจมีรอยต่อและความต่างระดับเกิดขึ้น โดยมีความหนาอย่างน้อย 5 mm และมีขนาดประมาณ 7200 mm x 4800 mm สร้างเป็นพื้นที่เมืองจำลองประกอบด้วยส่วนประกอบต่างๆ ดังนี้

2.1 พื้นที่เริ่มต้นการทำงานของหุ่นยนต์มีขนาด 800 x 800 mm รับสินค้ามีขนาด 800 x 800 mm ใช้ในการเริ่มต้นการทำงานของหุ่นยนต์และใช้รับสินค้าเพื่อไปส่งยังปลายทาง

2.2 เส้นทางสำหรัยหุ่นยนต์เส้นทางสำหรับหุ่นยนต์ที่มีความกว้างของทางไม่น้อยกว่า 800 mm โดยแบ่งเป็น 2 ช่องทางด้วยเส้นปะสีเหลืองที่มีความกว้าง 25 mm และมีเส้นขอบด้านข้างเป็นเส้นต่อเนื่องสีขาวขนาดความกว้าง 25 mm ไปตามเส้นทางทั้ง 2 ด้าน รูปแบบเส้นทางมีทั้งทางตรง ทางโค้ง และทางแยก เส้นทางจะห่างจากขอบสนามแข่งขันอย่างน้อย 100 mm  โดยเส้นต่างๆ อาจเป็นการทาสี หรือติดวัสดุอื่นๆ ตามแต่วัสดุในท้องที่ที่จัดการแข่งขันสามารถทำได้

2.3 ตึกและอาคารสร้างขึ้นเป็นทรงสี่เหลี่ยมที่มีขนาด 300 mm x 300 mm และมีความสูงอย่างน้อย 300 mm เรียงอยู่ตาม 2 ข้างทางเป็นระยะโดยจะระบุเลขที่ของอาคารต่าง ๆ ด้วย AprilTag ขนาด 100 mm x 100 mm ติดตั้งสูงขึ้นจากพื้นประมาณ 100 mm และมีเส้นแบ่งเขตของอาคารแต่ละอาคารบริเวณพื้นที่ด้านหน้าเพื่อเป็นพื้นที่สำหรับวางสินค้า

2.4 พื้นที่ข้างสนามแข่งขันพื้นที่โดยรอบสนามแข่งขันอาจเป็นสีใดก็ได้โดนจะมีแนวกั้นที่ห่างจากขอสนามสนามอย่างน้อยด้านละ 1000 mm เพื่อป้องกันผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้ามารบกวนการทำงานของหุ่นยนต์

2.5 สิ่งกีดขวาง บนเส้นทางจะมีสิ่งกีดกขวางที่หุ่นยนต์จะต้องเคลื่อนที่เพื่อหลบ 1 ชนิดด้วยกันคือ กรวยจราจร มีความความสูงไม่ต่ำกว่า 70 mm

2.6 รูปแบบของกล่องสินค้าที่ต้องส่งจะมีลักษณะเป็นทรงกระบอกขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 mm และสูง 50 mm มีน้ำหนักไม่เกิน 200 กรัม สร้างด้วยด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติมีอาจหลายสี พิมพ์ด้วยวัสุ PLA (Wall 1.2  mm Top/Buttom 1.2 mm Infill 25% อาจมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการพิมพ์แต่จะมีน้ำหนักไม่เกิน 200 กรัม)  โดยจะมี AprilTag เพื่อระบุปลายทางซึ่ง AprilTag ของกล่องพัสดุจะตรงกับ AprilTag ที่อยู่ด้านหน้าอาคารที่ต้องส่ง

รูปภาพอย่างสนามการแข่งขัน

3. ข้อกำหนดของหุ่นยนต์

3.1 ไม่จำกัดขนาดและน้ำหนักของหุ่นยนต์
3.2 ไม่จำกัดชนิดและจำนวนของบอร์ดควบคุม และเซ็นเซอร์ที่ใช้งานสร้างหุ่นยนต์ แต่ต้องแสดงให้เห็นถึงลักษณะการทำงานด้วยเทคโนโลยีด้านการประมวลผลด้วยภาพ หรือปัญญาประดิษฐ์ตามวัตถุประสงค์การแข่งขัน

3.3 หุ่นยนต์จะสร้างขึ้นจากชิ้นส่วนสำเร็จรูป หรือชิ้นส่วนที่สร้างขึ้นเองก็ได้ แต่ต้องไม่สร้างความเสียหายให้กับสนามแข่งขัน

3.4 หุ่นยนต์ต้องขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าที่อยู่บนตัวหุ่นยนต์เท่านั้น ไม่จำกัดกระแสและแรงดันสำหรับแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า

3.5 ห้ามหุ่นยนต์เคลื่อที่ด้วยวิธีการลอยตัวขึ้นเหนือพื้นสนาม ให้ใช้วิธีการขับเคลื่อนด้ววยล้อโดยไม่จำกัดชนิดของล้อ

3.6 ห้ามใช้อุปกรณ์ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ต่อการแข่งขัน

3.7 ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมพร้อมในการแก้ไขปัญหาในด้านแสงสว่าง สนามแม่เหล็ก รวมไปถึงสัญญาณการสื่อสารที่อาจไม่คงที่และมีสัญญาณรบกวน

3.8 หากจำเป็นต้องมีการสื่อสารไร้สายขอให้ผู้เข้าแข่งขันนำอุปกรณ์สำหรับการสื่อสารมาเอง

4.  รูปแบบการแข่งขัน

การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ช่วงดังนี้

4.1. ช่วงการนำเสนอ เป็นการนำเสนอแนวคิดและไอเดียในการสร้างและปฏิบัติภาระกิจ โดยจะทำการแข่งขันในรูปแบบออนไลน์ตามกำหนดการที่ประกาศ เพื่อเป็นการทำให้เกิดการพัฒนาและเรียนรู้ร่วมกันของผู้เข้าแข่งขัน รวมไปถึงผู้สนใจ ซึ่งจะมีคะแนนเต็ม 25 คะแนน โดยจะถูกนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจรณาจัดอันดับในกรณีทีมมีคะแนนเท่ากัน และเป็นข้อมูลสำหรับคณะกรรมการในการตัดสินรางวัลเทคนิคยอดเยี่ยมร่วมกับการทำงานจริงของหุ่ยนต์ในการแข่งขันรอบภาระกิจ

4.2 ช่วงการแข่งขันภาระกิจ เป็นการแข่งขันเพื่อบันทึกคะแนนโดยแต่ะทีมจะมีโอากาสได้ลงแข่งขันภาระกิจอย่างน้อยทีมละ 2 รอบ เวลาในการทำภาระกิจรอบละ 8 นาที (เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) โดยจะนำคะแนนรอบที่ดีที่สุดมาใช้ในการจัดอันดับ

5. การเริ่มต้นการแข่งขัน และการยุติการแข่งขัน

5.1 การเริ่มต้นการนำเสนอจะทำก่อนการแข่งขันภาระกิจในรูปแบบออนไลน์ตามวันและเวลาที่ประกาศให้ทราบ ผู้เข้าแข่งขันเตรียมพร้อมในห้อง Line กลุ่มการแข่งขันที่กำหนดขึ้น และเข้านำเสนอผ่าน Application Zoom ต่อกรรมการตามลำดับ โดยจะมีเวลาในการนำเสนอทีมละ 5 นาที และเวลาถามตอบอีกทีมละ 3 นาที รวมเป็น 8 นาที

5.2 การเริ่มต้นการแข่งขันภาระกิจ เมื่อถึงเวลาตามกำหนดการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันออกจากสนามแข่งขัน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบความเรียบร้อยของสนาม ผู้เข้าแข่งขันอยู่ประจำพื้นที่ของทีมตนเอง

 • 5.2.1 เมื่อกรรมการประกาศเรียกเก็บหุ่นยนต์ให้นำหุ่นยนต์มาส่งในพื้นที่ส่งหุ่นยนต์เพื่อบันทึกคุณสมบัตรของหุ่นยนต์ โดยหุ่นยนต์ทุกตัวจะต้องปิด Switch ไม่ให้มีการทำงานใดๆ ในระหว่างก่อนการแข่งขันของทีมตนเอง ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมทำการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องระหว่างการแข่งขันของทีมอื่น
 • 5.2.2 กรรมการจะทำการสุ่มตำแหน่งที่ตั้งของตึกต่างๆ
 • 5.2.3 เมื่อถึงลำดับการแข่งขันให้ผู้เข้าแข่งขันสุ่มเลือกกล่องพัสดุด้วยตัวเองจำนวน  5 กล่องเพื่อใช้ในการแข่งขันในรอบของทีมตนเอง โดยกรรมการจะนำด้านที่มี AprilTag คว่ำลงพื้น
 • 5.2.4 ผู้เข้าแข่งขันนำหุ่นยนต์ของทีมตนเองจากพื้นส่งหุ่นยนต์มายังเสนามแข่งขัน โดยแต่ละทีมจะมีเวลาในการ Setup และเวลาแข่งขันเป็นเวลารวม 8 นาที
 • 5.2.3 กรรมการจะให้สัญญาณเริ่มจับเวลาทันทีที่สัมผัสหุ่นยนต์ ผู้เข้าแข่งขันสามรถเริ่มดำเนินการ Setup และสามาถขอเริ่มหรือยุติการแข่งขันได้ ตลอดภายในระยะเวลา  8 นาที กรรมการจะบันทึกคะแนนและรีไทล์ไว้
 • 5.2.4 ผู้เข้าแข่งขันตรวจสอบคะแนนและเซ็นรับทราบคะแนนจากกรรมการ

5.3 การยุติการแข่งขันสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อ 

 • 5.3.1 ผู้เข้าแข่งขันทำภาระกิจหลักครบถ้วน และทำภาระกิจพิเศษสำเร็จ กรรมการบันทึกคะแนนตามจริง
 • 5.3.2 ผู้เข้าแข่งขันทำภาระกิจหลักครบถ้วน และแจ้งกรรมการว่าต้องการยุติการแข่งขันในรอบนั้น กรรมการบันทึกคะแนนตามจริง
 • 5.3.3 ผู้เข้าแข่งขันทำภาระกิจเคลื่อนย้ายพัสดุภาระกิจหลักออกจากคลังพัสดุไม่ครบถ้วน และแจ้งกรรมการว่าต้องการยุติ การแข่งขันในรอบนั้น กรรมการบันทึกคะแนนตามจริง
 • 5.3.4 หากเกิดเหตุการณ์ที่อาจเป็นอันตรายต่อการแข่งขัน หรือผู้เข้าร่วมกิจกรรม กรรมการสามาถพิจารณายุติการแข่งขันได้ ทันที

5.4 การยุติการแข่งขันโดยที่ตัวหุ่นยนต์ไม่อยู่ในพื้นที่ Start จะถูกเพิ่มจำนวน รีไทล์ ให้กับ ทีมนั้นๆ 1 รีไทล์. ยกเว้นการทำภาระกิจกล่องภาระกิจพิเศษเวลาในการแข่งขันจะหยุดโดยอัตโนมัติโดยหุ่นยนต์ไม่ต้องกลับไปในพื้นที่ Start

5.5. การยุติการแข่งขันตามข้อ 5.3.3 และ 5.3.4 โดยยังมีกล่องภาระกิจหลักเหลืออยู่ในพื้นที่ Start เมื่อเสร็จสิ้นการพิจารณาภาระกิจแล้ว แต่ละกล่องจะถูกนำหักคะแนนภาระกิจของทีมนั้นๆกล่องละ 15 คะแนนโดยไม่นับกล่องภาระกิจพิเศษ

6. การแข่งขันภาระกิจและการให้คะแนนภาระกิจ

การแข่งขันภาระกิจจะมีการแข่งขันอย่างน้อยทีมละ 2 รอบในแต่ละรอบกล่องพัสดุ 5 กล่องของแต่ละทีมจะสุ่มแยกของแต่ละทีมไม่เหมือนกันโดยให้ผู้เข้าแข่งขันเป็นผู้สุ่มเองเพื่อใช้ในการแข่งขันรอบนั้นๆก่อนเริ่มแข่งขัน และมีกล่องภาระกิจพิเศษอีก 1 กล่องรวมเป็น 6 กล่อง ตำแหน่ง AprilTag บนด้านหน้าอาคารจะมีการเปลี่ยนทุกรอบการแข่งขันหลังจากผู้เข้าแข่งขันทุกทีมส่งหุ่นยนต์ครบแล้ว

6.1 ทุกครั้งที่หุ่นยนต์คลื่อนที่ออกจากจุด Start จะต้องมีกล่องมาด้วยอย่างน้อย 1 กล่อง หากไม่มีให้ถูกบังคับรีไทล์

6.2 หุ่นยนต์มีหน้าที่นำกล่องพัสดุข้างพื้นที่ Start ไปส่งยังปลายทางให้ถูกต้องในพื้นที่ที่กำหนดไว้ จะได้คะแนนกล่องละ หุ่นยนต์มีหน้าที่นำกล่องพัสดุข้างพื้นที่ Start ไปส่งยังปลายทางให้ถูกต้องในพื้นที่ที่กำหนดไว้ โดยมีพื้นที่ของกล่องอย่างน้อย 50% อยู่ในพื้นที่อาคารที่ถูกต้อง จะได้คะแนนกล่องละ 15 คะแนน และหากสามารถวางกล่องในลักษณะตั้งขึ้นโดยให้ AprilTag อยู่ด้านบนได้จะได้คะแนนเพิ่มอีกกล่องละ 5 คะแนน เมื่อไม่มีกล่องเหลือในคลังพัสดุแล้วจึงจะสามารถขนย้ายกล่องภาระกิจพิเศษได้ 

6.3 หุ่นยนต์ส่งกล่องภาระกิจพิเศษสำเร็จจะได้อีก 25 คะแนน และหากวางตั้งได้ก็จะได้เพิ่มอีก 5 รวมเป็นคะแนนภาระกิจเต็ม 130 คะแนน

6.4 หากหุ่นยนต์นำกล่องพัสดุออกจากคลังพัสดุได้แต่หล่นระหว่างทาง หรือมีส่วนหนึ่งส่วนใดของกล่องอยู่ในพื้นที่ถนนให้ถือเป็นอุป-สรรค์ในการแข่งขันจะไม่มีการนำออกจากสนามในระหว่างที่หุ่นยนต์กำลังเคลื่อนที่แต่จะนำกลับมาไว้ในพื้นที่เก็บพัสดุข้างสนาม เมื่อมีการีไทล์ หรือหุ่นยนต์กลับเข้าจุดเริ่มต้น โดยผู้เข้าแข่งจะเป็นผู้ไปหยิบเองในกรณีหมดเวลาการแข่งขันหรือผู้แข่งขันขอยุติการแข่งขันให้นำกล่องที่หล่น และอยู่บนตัวหุ่นยนต์ที่อยู่นอกพื้นที่ Start กลับมาไว้ในคลังเช่นกันและนับเป็นการรีไทล์ตามจำนวนกล่องที่หล่น และอยู่บนตัวหุ่นยนต์ที่อยู่นอกพื้นที่ Start

6.5 เมื่อหุ่นยนต์ชนสิ่งกีดขวางจะถูกหักครั้งละ 5 คะแนนจากคะแนนรวมที่ได้ทั้งหมดเมื่อสิ้นสุดการแข่งขันในแต่ละรอบ และถูกบังคับรีไทล์ (ในแต่ละรอบจะมีสิ่งกีดขวาง 1 ชิ้นเป็นอย่างน้อย ซึ่งอาจวางอยู่กลางเส้นทางวิ่งได้) กล่องที่อยู่บนตัวหุ่นยนต์จะถูกนำกลับไปไว้ในพื้นที่เก็บพัสดุข้างสนาม

6.6 เมื่อหมดเวลาการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันวางกล่องภาระกิจพิเศษสำเร็จ หรือผู้เข้าแข่งขันขอยุติการแข่งขันกรรมการจึงจะทำการนับคะแนนภาระกิจที่เกิดขึ้น

6.7 กล่องภาระกิจที่ส่งไม่ถูกต้องตาม AprilTag (ไม่นับรวมกล่องภาระกิจที่อยู่บนหุ่นยนต์และบนพื้นที่ถนน) จะถูกหักคะแนนเป็น 2 เท่าจากคะแนนที่จะเกิดขึ้นหากกล่องนั้นวางได้ถูกต้อง และให้คิดเป็นการีไทล์ตามจำนวนกล่องที่วางผิดพลาด 

 • 6.7.1 กล่องวางนอน หรือตั้งแต่  AprilTag ไม่ได้หงายขึ้นหัก 30 คะแนนต่อกล่อง
 • 6.7.2 กล่องวางตั้งและ AprilTag หงายขึ้นหัก 40 คะแนนต่อกล่อง

6.8 ทีมที่ไม่สามารถทำนำกล่องไปส่งได้อย่างถูกต้องเลยจะไม่ถูกนำมาจัดอันดับ

7. การรีไทล์

การรีไทล์จะเกิดขึ้นโดยกรรมการเท่านั้นเมื่อกรรมการอนุญาติผู้เข้าแข่งขันสามารถเข้าไปนำหุ่นยนต์กลับมายังจุดเริ่มต้นได้และหากมีพัสดุยังอยู่บนตัวหุ่นยนต์ให้นำกล่องพัสดุนั้นกลับมาวางไว้ในพื้นที่คลังพัสดุก่อนแล้วค่อยนำกลับเข้าไปบนตัวหุ่นยนต์ได้ โดยเวลายังคงเดินต่อไปและกรรมการจะบันทึกจำนวนรีไทล์ไว้เป็นสถิติ โดยทุกการีไทล์จะถูกหักคะแนนจำนวน 5 คะแนน การีไทล์จะเกิดขึ้นได้จาก

 • 7.1 หุ่นยนต์ออกนอกสนามแข่งขัน
 • 7.2 หุ่นยนต์ชนสิ่งกีดขวาง
 • 7.3 หุ่นยนต์ลัดเส้นทาง
 • 7.4 หุ่นยนต์หยุดนิ่งหรือไม่มีการทำงานเป็นระยะเวลานานกว่า 5 วินาที (เวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามดุลพินิจของกรรมการ)

8. การจัดอันดับ

8.1 การจัดอันดับกรรมการจะนำคะแนนรอบที่ดีที่สุดมาใช้ในการจัดอันดับ โดยใช้คะแนนมาเรียงลำดับ

8.2 กรณีที่คะแนนเท่ากัน

 • 8.3.1 หากคะแนนรอบที่ดีที่สุดเท่ากันให้นำคะแนนของรอบที่ทำคะแนนได้ดีรองลงมามารวมกันเพื่อใช้ในการจัดอันดับ
 • 8.2.2 หากคะแนนรวมทุกรอบเท่ากันจะนำคะแนนรอบการนำเสนอมารวมเพื่อจัดอันดับ
 • 8.2.3 หากคะแนนรวมทุกรอบเท่ากันจะมีการแข่งขันด้วยการให้หุ่นยนต์วิ่งรอบสนามเพื่อหลบสิ่งกีดขวางจำนวน 1 รอบภายในเวลา 2 นาที ในการแข่งขันรอบพิเศษนี้สามารถชนสิ่งกีดขวางได้โดยไม่ต้องรีไทล์และนำจำนวนสิ่งกีดขวางที่หลบได้มาใช้ในการจัดอันดับ

8.4 หากเกิดเหตุการใดในการแข่งขันที่แสดงให้เห็นถึงการไม่ทำตามวัตถุประสงค์ของการแข่งขัน กรรมการมีสิทธิ์กำหนดข้อปฏิบัติรวมไปถึงวิธีการให้คะแนนได้ในการแข่งขันนั้นๆ และให้ยึดถือคำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

9. การผิดกติกา

9.1 ผู้แข่งขันที่กระทำการดูถูก เหยียดหยามฝ่ายตรงข้าม ไม่ว่าจะโดยวาจาหรือการกระทำ หรือให้หุ่นยนต์ส่งเสียง, แสดงข้อความ หรือแสดงอากัปกริยาอันเป็นการดูถูก เหยียดหยามฝ่ายตรงข้าม จะถูกปรับแพ้

9.2 หากผู้แข่งขันกระทำการดังต่อไปนี้ จะถือว่าผิดกติกาและปรับแพ้เช่นกัน

 • 9.2.1 กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนการทำงานของหุ่นยนต์ของคู่แข่งขัน เช่น การส่งแสงอินฟราเรดเหรือสัญาณ Network เข้าไปรบกวนการทำงานของหุ่นยนต์ทีมอื่นที่กำลังแข่งขัน
 • 9.2.2 เข้าไปในพื้นที่ของสนามในระหว่างการแข่งขันของทีมอื่น
 • 9.2.3 โยนหรือนำชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ใดๆ เข้าไปในพื้นที่ของสนามในระหว่างการแข่งขันของทีมอื่น
 • 9.2.4 กระทำการใดๆ ที่ทำให้การแข่งขันหยุดลงโดยไม่มีเหตุผลอันควร
 • 9.2.5 กระทำการใดก็ตามที่ไม่สุภาพ ไม่มีน้ำใจนักกีฬา และทำให้เกิดการเสื่อมเสียต่อการแข่งขัน
 • 9.2.6 แสดงเจตนาในการไม่ทำภาระกิจตามวัตถุประสงค์และรูปแบบของการแข่งขัน

9.3 ถูกตรวจสอบได้ว่ามีการควบคุมหุ่นยนต์ด้วยวิธีการใดๆ โดยมนุษย์

9.4 ทำผิดกติกาในข้อที่ 1 หรือข้อที่ 3

10. การประท้วง

การประท้วงใดๆ กระทำภายในเวลาการแข่งขันของรอบนั้นโดยต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนมาแสดงต่อคณะกรรมการโดยกาารตัดสินการประท้วงหากอยู่ในช่วงเวลาแข่งขันจะหยุดเวลาในการแข่งขันและใช้เวลาในการตัดสินไม่เกิน 5 นาที คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด หากทีมใดกระทำการประท้วงโดยไร้เหตุผลและหลักฐานอันสมควรกรรมการอาจพิจรณาตัดคะแนนทีมนั้นได้

11. รางวัลของการแข่งขัน

11.1 ผู้เข้าแข่งขันทุกคนที่ทำการแข่งขันจบครบถ้วนจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันและของที่ระลึกจากการแข่งขัน

 • 11.2.1 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 30,000 บาท 1 รางวัล
 • 11.2.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 15,000 บาท 1 รางวัล
 • 11.2.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท 1 รางวัล
 • 11.2.4 รางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม เกียรติบัตร และเงินรางวัล 3,000 บาท 2 รางวัล

11.2 ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รางวัล 11.2.1, 11.2.2, 121.2.3 จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันในรอบ Semi Final ที่กรุงเทพมหานคร

11.3 รางวัลของผู้ชนะการแข่งขันในเบื้องต้น อาจมีเพิ่มเติมจากผู้สนับสนุนการแข่งขัน

หมายเหตุ : กติกาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยจะมีประกาศทั้งทางเว็บไซต์และ Facebook ขอให้ผู้เข้าแข่งขันติดตามประกาศ